Από τους αγρούς του Μπαφουσάμ στους κάμπους της Λάρισας, Γκέρεμι